SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ

MEDİKAL GAZ DOLUMU mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/821844

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HASTANESİ -KULU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

YENI MAHALLE AHMET BARAN CADDESİ 4-A KULU/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3326416100 - 3326410104

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

MEDİKAL GAZ DOLUMU

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1)TIBBİ GAZ OKSİJEN LİKİT %99.5 SAFLIK 120.000 KİLOGRAM 2)TIBBİ GAZ OKSİJEN LİKİT %99.5 SAFLIK (40 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN ) 250 ADET 3)TIBBİ GAZ OKSİJEN LİKİT %99.5 SAFLIK (10 LT OKSİJEN TÜPÜ İÇİN) 100 ADET 4)TIBBİ GAZ AZOT PROTOKSİT(N20)GAZ %99.0 SAFLIK(AZOT TÜPÜ DOLUMU). 5 ADET 5)TIBBİ GAZ NİTROJEN/AZOT (N2)GAZI %99.99 SAFLIK(KRİYO TANKI SIVI AZOT DOLUMU) 250 KİLOGRAM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme 9 aylık olup Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3(ÜÇ) işgünü içerisinde peyder pey olarak alınacaktır. Son teslim tarihi :30.06.2025

d) İşe başlama tarihi

:

08.09.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.08.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

KULU BÖLGE DEVLET HASTANESİ/SATIN ALMA BİRİMİ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekli Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
-İstekli Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
-İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
Yüklenici firma kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım belgesini ibraz edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İZİN BELGESİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02057613