Konya Teknik Üniversitesi'nden Öğrenci Yurdu İşletme Hakkı İhale İlanı

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ YURDU İŞLETME HAKKI İHALE İLANI

Aşağıda bilgileri verilen Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurdu İşletme Hakkı verilme işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İDARENİN:

 1. Adresi: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42250 Selçuklu/KONYA
 2. Telefon ve Fax: 0332 205 10 00/ 0332 354 00 12
 3. Elektronik Posta Adresi: [email protected]

2- İHALE KONUSU İŞİN:

 1. Adı: Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci Yurdu İşletme Hakkı İhalesi
 2. Niteliği-Nev’i: Öğrenci Yurdu
 3. Alan Bilgileri:

a) Kiraya Verilecek Taşınmazın İli: KONYA

b) İlçesi: SELÇUKLU

c) Mahalle/Köyü: AKADEMİ

d) Mevkii: Yeni İstanbul Caddesi No: 235/A

e) Pafta No / Cilt No: 15

f) Ada No / Sayfa No: 0

g) Parsel No / Sıra No: 1150

h) Yüzölçümü: 6.339 m²

i) Cinsi: Bina

j) İmar Durumu: Ruhsatlı

k) Niteliği: Yurt Binası

l) Kiralanacak Olan Yer ve Amacı: Öğrenci Yurdu

m) Kiralanacak Olan Yerin Metrekaresi: 6339 m²

n) Kapasite: 320 Öğrenci

3-İHALENİN:

 1. Yapılacağı Yer: Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi
 2. Süresi: 2 yıl (iki)
 3. Tahmini Bedeli: Yıllık: 2.500.000,00 (İkimilyonbeşyüzbin) TL (TL)
 4. Geçici Teminat Bedeli: 75.000,00 TL (Yetmişbeşbin) (TL)
 1. Yapılacağı Yer: Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi C Toplantı Salonu
 2. Adresi: Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1, 42250 Selçuklu/KONYA
 3. Tarih ve Saati: 08.09.2023 Saat 09.30

4- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

 1. İhaleye ait şartname Konya Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bürosundan bedelsiz olarak görülebilir, temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını teklif zarfında sunması zorunludur.

5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER

Madde 5: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler;

5.1-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak,

5.2-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile e- posta adresi, nüfus cüzdanı fotokopisi,

5.3- Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Faaliyet belgesi; (Yurt İşletmeciliği ve/veya Konaklama Hizmetleri Konusunda)

Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (5.2) ve (5.3) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.6- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi. (ihale üzerine kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

5.7- Kamu kurum ve kuruluşlarında son 7 (yedi) yıl içerisinde en az 1 (bir) yıl Yurt işletmesi ve/veya konaklama hizmetleri konusunda işletme işi yapmış olduğuna dair kanıtlayıcı belge veya yurt işletmesi alanında en az 5 (beş) yıllık tecrübeye sahip olduğunu kanıtlayıcı belge.

5.8-İhale dokümanının alındığına dair belge, (İdare tarafından verilen tutanak ).

5.9-Sabıka kaydı olmadığına dair belge,(son 6 ay içinde alınmış) Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

5.10-Geçici teminatın Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, T.C. Ziraat Bankası Bosna Hersek Mahallesi nezdindeki TR 97 0001 0020 8394 6222 3350 10 No’lu hesabına yatırıldığına dair alındı belgesi,

5.11- İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK pirim borcu ve vergi borcu olmadığını gösterir belge.

5.12-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış idarece hazırlanan şartname.

5.13-İhaleye katılacak isteklilerden daha önce Üniversitemizle iş ilişkisi olanlar, Üniversitemize borçlarının bulunmadığını belgeleyeceklerdir. (Borcu olmadığına dair matbu belge Konya Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından alınacak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaylatılacaktır).

5.14- Başkanlığımızdan temin edilecek yasaklı olunmadığına dair taahhütname.

5.15- İstekliler ilgili yeri gördüklerine dair taahhüt beyanında bulunacaklardır.

5.16-İstekliler hazırladıkları evrakları Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığına sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edeceklerdir.

5.17- İstenen tüm evrakların asılları, noter tasdikli suretleri ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini verecektir.

6-İhale ilanında belirtilmeyen hususlarda şartnamedeki hükümler geçerlidir.

7-İsteklilerin hazırladıkları evrakları, Konya Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ilanda belirtilen ihale tarih ve saatinden önce teslim etmeleri zorunludur. İhaleye katılacak olan istekliler ihale saatinde Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesi C toplantı salonunda hazır bulunulacaktır.

8- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01883085