Konya Büyükşehir’den gayrimenkul satış ihalesi

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 1. Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait belediyemiz adına irtifak/üst hakkı bulunan aşağıda adresleri belirtilen gayrimenkuller 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnamesi dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile sınırlı ayni hak bedeli üzerinden 29 (yirmidokuz) yıl süre ile işletmeciye ihale ile verilecektir. Sınırlı ayni hakka konu gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.
 2. İhale 29.08.2023 Salı günü saat 15.00’ten itibaren Belediye Encümeni tarafından Horozluhan Mh. Yeni İstanbul Cd. (Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binası) No:72/64 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
 3. Gayrimenkullerin 2023-2024 yılları yıllık sınırlı ayni hak muhammen bedeli ile geçici teminatı ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
 4. İsteklilerin 29.08.2023 Salı günü saat 11.00’e kadar istenen belgeleri Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA adresindeki, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

 1. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı – Gerçek Kişi ve Tüzel Kişi Temsilcileri İçin),
 2. İstekliler, Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresini,
 3. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
 4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası veya Meslek Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
  2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
  3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
  4. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri gösterir belgeleri,
 5. Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tam Kontrollü Topraksız Seracılık Tesisi yapılacağından, seranın ısıtmasında kullanılacak olan jeotermal ruhsata ait sahiplik, kiralama belgesini,
 6. En az 50.000 m2 Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tam Kontrollü Topraksız Seracılık Tesisini, ekte yer alan özelliklerde, 18 ay içerisinde, bunun dışında projede belirtilen geriye kalan kısmı 700 iş günü içinde yapacağına dair noter onaylı taahhütnameyi,
 7. En az 150 Kişiye, 10 yıl boyunca istihdam sağlayacağına dair noter onaylı taahhütnameyi,
 8. Belediyeden alınacak olan Taahhütname Ve Yer Görme Belgesi,

ı. İhale dokümanı alındı makbuzu,

 1. Sınırlı ayni hak verilecek taşınmazlarda yürütülecek faaliyetin "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında uygun nitelikte bulunduğuna dair Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü’nden belge alınması gerekmektedir. (Konevi Mh. Millet Cd. C Blok Kat:1/126 Meram/KONYA)
 2. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Kat:1/104 Meram/KONYA adresinde bulunan Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
 1. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
 1. Ortak girişim olması halinde noterden tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, yetki belgesi ve imza sirkülerini, belediyeye vermek zorundadır.

n. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasındaki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

 1. Söz konusu gayrimenkullerin 2023-2024 yılları yıllık sınırlı ayni hak bedelleri ihale sonucu oluşan bedeldir. 01.01.2025 tarihinden itibaren takip eden yılların sınırlı ayni hak bedeli TÜİK’nun ilan edeceği bir önceki yılın 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) nispetinde artırılacaktır.
 2. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, ihale şartnamesini Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA adresinde bulunan, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığımız Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinden 10.000,00 TL (Onbin TürkLirası) bedel karşılığında temin edebileceklerdir.

a- Adres : Konevi Mh. Millet Cd. No:14/8 Meram/KONYA

b- Telefon : 444 55 42 Dahili : 4964-4951-4911-4932

İlan olunur.

S/N

ADRESİ

Ada

Parsel

M²’si

Vasfı

2023 – 2024 Yılları Yıllık Sınırlı Ayni Hak Muhammen Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Gözpınarı Mahallesi Akşehir/KONYA

0

3871-3873

3871 Parsel: 1.122.142,15 M²
3873 Parsel: 505.915,10 M²
Toplam: 1.628.057,25 M²

Entegre Tesis Niteliğinde Olmayan Tam Kontrollü Topraksız Seracılık Tesisi

2.000.000,00 TL+KDV

60.000,00 TL

15.00

#ilangovtr BASIN NO: ILN01878050