Çumra’nın geleceği masaya yatırıldı - Konya Haber

Çumra Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Çumra Sempozyumu sona erdi. 3. Çumra Sempozyumu’na ilişkin notlar haberde…

Çumra’nın geleceği masaya yatırıldı - Konya Haber
Yayınlanma:

Birincisi 2000 ikincisi 2008 yıllarında yapılan Çumra Sempozyumlarının üçüncüsü geçtiğimiz 30-31 Ağustos ve 1-2 Eylül günlerinde (toplam dört gün) Çumra Tarım Bayramı şenliklerine paralel bir şekilde gerçekleştirildi. Sempozyum Çumra Belediyesinin öncülüğünde Çumra’ya gönül veren sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla gerçekleştirildi.

İşte 3. Çumra Sempozyumu’nda masaya yatırılan konular, tespitler ve öneriler…

Sempozyum boyunca Çumra’yı ilgilendiren tarımdan sanayiye, turizmden mimarlığa, eğitimden kültür sanata çok sayıda konu masaya yatırıldı, tartışıldı. Her şeyden önce, bir tarım şehri olan Çumra’nın geleneksel tarım üretimine ilave olarak sanayileşme alanında da hızlı adımlarla ilerlediği tespiti yapıldı.

1. Tarım Sektörüne İlişkin Tespitler

Çumra kıtlaşan, tükenmekte olan su yüzünden zor günler yaşamaktadır. Çarşamba Kanalı’ndan su alamayan çiftçi yer altı suyuna yönelmektedir. Yer altı suları sınırlı hacimdedir; 50/100 metreden su çıkaran çiftçi şimdi 150/200 metre derine inerek suya ulaşmaya çalışmaktadır. Su çıkarmak için 100 metre derine inen ancak suya ulaşamayan (ve 100 bin TL masrafı boşa giden) çiftçiler bulunmaktadır.

Sempozyum boyunca çok su tüketen mısır, pancar, yonca gibi ürünler yerine kavun, fasulye, mercimek gibi daha az su tüketen ürünlere yönelinmesi vurgulanmıştır. Ayrıca vahşi sulama yerine damla sulama yöntemi tavsiye edilmiştir. Obruk oluşumları tehdidinden bahsedilmiştir.

TORKU Başkanı Ramazan Erkoyuncu konuşmasında su sorununu şu şekilde ifade etmiştir:“Çiftçi kendisi için hangi ürünü ekmek daha kazançlı ise onu ekmektedir. Suyu ne kadar tükettiğine bakmamaktadır. 50-100 metreden çıkan suyun şimdi 150-200 metreden çıktığını da biliyoruz. Çocuklarımızın suyunu harcadığımızı da biliyoruz; ama, çiftçinin geçim derdi var, üretme ihtiyacı var; böyle yapmak zorundadır. Devletimizin, ilgili birimlerinin harekete geçip neyi ne kadar ekeceğimizi tespit edip takip etmesi ve denetlemesi lazım.”

Başkan’ın söylediklerine ilave olarak; neyin ne kadar ekilip biçileceğini kararlaştıran devletin buna paralel olarak tıpkı Avrupa Birliği’nde olduğu gibi tarım yapan çiftçilere asgari bir gelir düzeyini sağlamasının ve garanti etmesinin gerekli olduğu da ifade edilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Ersöz ve Gazeteci Mustafa Arslan’ın başkanlık ettiği 6. ve 7. Oturumlarda da tarım konusu konuşulmuştur. Sayın önceki Maliye Bakan Yardımcısı Hamdi Yıldırım sunuşunda; et fiyatlarının başka ülkelerde 4 dolar bizde ise 10 dolar olduğunu söylemiştir.

Yonca ve mısır gibi çok sulama gerektiren yem bitkilerinin yeraltı sularının daha hızlı tükenmesine neden olması sebebiyle büyükbaş hayvancılığının İç Anadolu’da teşvik edilmemesi gerektiğini ifade etmiştir. Daha çok yağış alan bölgelerde büyükbaş hayvancılığın ve mısır ve yonca gibi fazla su isteyen bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Avşar Barajı’ndan Hadimi Tüneli yoluyla Bağbaşı Barajı’na ve oradan da Ahi Kanalı yoluyla Hotamış’a gelmesi beklenen suyun Hadimi Tüneli’nin bir an önce tamamlanarak getirilmesinin önemine değinilmiştir. Ayrıca Konya kapalı havzası dışından, özellikle Toroslardan Akdeniz’e akan suların Konya kapalı hafızasına en kısa zamanda getirilmesinin önemi dile getirilmiştir.

Tüm Çumralıların bu projelerin takipçisi olması gerektiği vurgulanmıştır. Su alamayan ve kupkuru hale gelen Çarşamba Kanalı’nın görüntüsünün Çumra’ya havza dışından su taşınmasının aciliyetini ortaya koymakta olduğu tespiti yapılmıştır.

2. Sanayi Sektörüne İlişkin Tespitler

4 milyon nüfusa doğru ilerleyen Konya’nın altyapısının yeni sanayi tesislerini karşılamada zorlanması ile Çumra Aslım Çayırı ön plana çıkmış; bu bölgedeki çorak alanlara kurulan Organize Sanayi Bölgesi Çumra’nın yeni bir hamle yapmasına fırsat yaratmıştır.

Nasıl Recep Konuk Başkan’ın önayak olmasıyla hayata geçen TORKU Çumra’yı ileri götürdüyse Aslım Organize Sanayi Bölgesinin de benzeri bir katkı yapacağı anlaşılmaktadır. Bu bölgede Çumra’da yetişen ürünlerin işlenmesini sağlayan fabrikaların kurulması Çumra yararına oluşacak katma değerin daha da büyümesini sağlayacaktır. TORKU bu konuda öncülük yapmıştır. Çumra çiftçisinin diğer ürünleri için de benzeri girişimler olacaktır.

Sanayi sektörünün güçlenmesi ile bugün 70 bin civarında olan Çumra nüfusu 100 binin üzerine doğru çıkacaktır.

3. Şehir Planlama, Mimari Uygulamalar

Hızlı nüfus artışının altyapı, sosyal donatı alanları gibi yeni ihtiyaçları beraberinde getireceği vurgulanmıştır.

Ortaya çıkacak ihtiyaçlardan en önemlisinin ilave konut ihtiyacı olacağının altı çizilmiştir. Oturumlar boyunca yeni yapılaşmanın dikine mi, yatay mı olması gerektiği hususu tartışılmıştır:

-Yatay yapılaşmayı savunanlar köylerde yerleşimin teşvik edilerek şehirde de müstakil küçük bahçeli evlerin korunabileceğini ifade etmişlerdir.

-Dikey yapılaşmayı savunanlar ise yatay yapılaşma tercihinin tarım alanlarının küçülmesine sebep olacağını gerekçe göstermiş ve kat sayısının 8 kata kadar çıkacağı modeli önermişlerdir.

-Bakkalbaşı Mahallesi’nde kentsel dönüşümün başlatılmasının beklendiği ifade edilmiştir.

4. Çumra Tarih ve Kültürünü Korumaya Yönelik Öneriler

Tarih ve kültürlerini koruyarak yeni nesillere ve ziyaretçilerine sunan şehirlerin yaşanabilir/modern şehirler olduğu vurgusu yapılmıştır.

Sempozyumda Çumra Cumhuriyet Lisesi, Devlet Hastanesi, Sağlık Meslek Lisesi, Su Deposu Kulesi gibi yıkılan tarihi binaların ve isimlerin hatıralarının yaşatılması gereği üzerinde durulmuştur. Benzer şekilde Çumra tarihinde izleri olan Kurukafa Mehmet Efendi, Çukurkavaklı… gibi değerlerin yaşatılması.

Belediye Başkanı Recep Candan, üzerinde çalışılan somut kültür ve tarih projelerinin olduğunu; bunlardan bir tanesi olan bir “Çumra Göçmen Evi”nin aslına uygun olarak restore edilip halkın ziyaretine açılacağını ifade etmiştir.

Üzerinde en çok durulan konu Çatalhöyük konusu olmuştur. ASKON Konya Şube Başkanı iş insanı Atilla Sinacı “9 bin yıl öncesinin koşulları gözetilerek oluşturulacak bir Çatalhöyük Köyü’nde gökyüzündeki yıldızları seyrederek 2-3 gün geçirmeyi çok isterdim” demiştir. Atilla Bey gibi 9 bin yıl öncesinin koşullarında zaman geçirmeyi arzu edecek yüzlerce, binlerce insanın bulunduğu; Çatalhöyük’ün sadece Türkiye için değil tüm dünya için eşi benzeri olmayan bir kıymet olduğu ifade edilmiştir. Çumra’ya tarım kadar, sanayi kadar, belki de bu sektörlerden daha fazla artı değer katacak olan Çatalhöyük potansiyelinin harekete geçirilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur:

-Çatalhöyük Çumra hattında 9 bin yıl öncesi yaşantısını canlandıracak şekilde kerpiç evlerden oluşan… Çatalhöyük Köyü’nün (Şehri’nin?) kurulması,

-Çumra’ya Çatalhöyük elbisesinin giydirilmesi,

-Yine merkezinde Çatalhöyük olan meydanlar oluşturulması,

-Çumra olan ismin Çumra Çatalhöyük şeklinde değiştirilmesi,

-Kaşınhanı ile Timraş arasında kalan Karaman Yolu güzergahına Çatalhöyük görsellerinin, yazılarının yerleştirilmesi,

-OSB kurulumu ile artacak nüfus da dikkate alınarak Konya Çumra banliyö hattının tamamlanması,

-Konya’dan Çumra üzerinden Çatalhöyük’e kadar uzanacak olan “buharlı lokomotif/tren projesi”nin gerçekleştirilmesi. Bu trenin duraklarından birinin Çumra yakınlarında kurulacak olan “Çatalhöyük Köyü”nde olması.

5. Eğitim Konusuna İlişkin Öneriler

-Öğretim yerine eğitimin ön plana alınması,

-Çumra kitaplığı oluşturulmalı,

-Eğitime erken yaşlarda başlanmalı, okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalıdır.

-İlk ve ortaokulda beyin araştırmalarına uygun beyin temelli öğrenmeye ağırlık verilmelidir.

-Öğrencilere 21. Yüzyılın becerileri kazandırılmalıdır.

-Beyni üst düzeyde geliştiren okuma etkinlikleri zenginleştirilmelidir.

-Öğretmen eğitimine önem verilmeli, her düzeyde öğretmen niteliği artırılmalıdır.

-Süper akıllı toplum olma yolunda ilerleyen dünyaya uyum sağlamaları için çocuklara dijital teknolojileri anlama ve kullanma becerileri kazandırılmalıdır.

-Bazı dijital oyunların zararları konusunda öğretmen ve veliler bilgilendirilmelidir.

-Her düzeyde veli eğitimi yapılmalıdır.

-Düşünen, anlayan, araştıran, sorgulayan, sorun çözen, girişimci, yenilikçi ve Çumra’nın geleceğine yön veren bireyler yetiştirilmelidir.

-Çumra’da bulunan Meslek Yüksekokulunun ziraatla ilgili olan bölümleri ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun Organik Tarım İşletmeciliği ve ziraat ile ilgili açılacak diğer bölümler için bulunduğu bölge itibariyle tarımdan uzaktadır. Bu bölümler için tamamen tarım arazileri içinde olacak şekilde yeni bir Çatalhöyük Kampüsü oluşturulması ve uygulamalı olarak hem öğrencilere hem de halka hizmet vererek bilimsel çalışmaları ile daha verimli hale getirilmesi ve tarımın başşehri olan Çumra’ya ve ülkeye önemli katkılar sağlaması temin edilebilir.

6. Diğer Öneriler

-5 yıldızlı otel ihtiyacı dile getirilmiştir. Mevcut Sabancı Öğretmen Evi’nin zamanla ihtiyacı karşılamada yetersiz kalacağı vurgulanmıştır. Sayın Belediye Başkanı yeni yapılmakta olan Ticaret Merkezi’nin üst katının otel olacağı bilgisini vermiştir.

-Sulu Ziraat diye bilinen bölgeye Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi kurulması projelerinin hayata geçirilmesi,

-İçinde sinema ve tiyatro salonu da olan bir Kültür ve Sanat Adası oluşturulması,

-Çumra’nın ve köylerinin sözlü kültür, folklor ürünlerinin bir araya toplanması, korunması, yeni nesillere öğretilmesi,

-Benzer şekilde Yörük, Türkmen, Dağlı, Göçmen giyim kuşamı, mutfağı kayıt altına alınarak korunmalı,

-Çumra ve çevresi alanların ağaçlandırılması çalışmasına hız verilmesi,

-Güneşi Karapınar’dan az olmayan Çumra’nın güneş enerjisi yatırımlarından daha çok pay alması. Bu şekilde Kaza’nın bugün itibarıyla 200 megavat büyüklüğünde olan güneş kökenli enerji üretiminin daha yukarılara çıkarılması,

-Tımraş’tan Karasınır’ın karşı bölgelerine kadar uzanan alanda (Karaman Yolu paralelinde) Çumra ile birlikte Karaman, Ereğli, Karapınar’ın ihtiyacına cevap verecek şekilde havaalanı inşası,

-Çumra’da bisiklet kullanımının çok yaygın olması hasebiyle kullan/bırak modelinin uygulanmasına başlanması. Merkezi yerlerde “bisiklet parkları/garajları” oluşturularak şehir halkının buralara bisikletini bırakması ve işi bittikten sonra tekrar alması sağlanabilir.

-Faytonla Çumra sokaklarında gezi projesi. Sırçalı’daki faytonlar Çumra halkına nostalji yaşatmaktadır. Çumra’nın belli bölgelerinde (belki ilk önce Bardakçı Mahallesi’nde) bu uygulama başlatılabilir. Gezi boyunca bu Türkiye’nin en düzenli cadde ve sokaklarını barındıran mahalle hakkında bilgi verilir. Ayrıca tamamlanması planlanan Göçmen Evi’nde mola verilip o ev gezdirilip, gösterilir.

Kapanış konuşmaları Sempozyum Organizasyonunda görev alan Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, Prof. Dr. Nurettin Bilici, Prof. Dr. Şaban Halis Çalış, Sadık Gökçe ve Belediye Başkanı Av. Recep Candan tarafından yapılmıştır.

Sempozyum, tekrarının Çumra’nın kuruluş yıldönümü olan 2026 yılında, okulların açık olduğu bir dönemde yapılması dilekleriyle sona erdirilmiştir.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.